Ledare som inte har en välutvecklad samvetsfunktion kan stå ett företag mycket dyrt. Det skriver Britt Orstadius, legitimerad psykolog, i en replik om vd-rekrytering.

Debatt
fre, 2019-10-04 06:05

I en debattartikel, publicerad tidigare i veckan, skriver Patrik Peter, chefsrekryterare hos Michael Berglund AB, att han anser att personlighet är viktigare än ålder, när det gäller att hitta bra ledare. Han anser att man bör fokusera på följande egenskaper: integritet, gott omdöme, kompetens, vision, ödmjukhet, hög ambition för kollektiv framgång och självinsikt.
Här saknas en viktig aspekt, enligt min mening, och det är en välutvecklad samvetsfunktion, det vill säga moralisk mognad och ett moraliskt högtstående agerande. Ledare, som inte har den personliga egenskapen, kan stå ett företag mycket dyrt, både när det gäller pengar och trovärdighet. En illustration är den senaste tidens bankskandaler, Ericsson som får betala 7,7 miljarder och Telia 7,2 miljarder. Dessutom orsakar ju omoraliskt beteende hos ledare mycket psykiskt lidande hos deras underordnade.
Ett skäl till att det mycket sällan talas om moralisk kompetens kan vara, att det är svårbedömt i en intervjusituation. Nu finns det ett vetenskapligt utvecklat psykometriskt test, som mäter just detta. Det tar ungefär en halvtimma att genomföra och det är inte möjligt för den som gör testet att styra sina svar. Det man får veta är, om en person huvudsakligen agerar utifrån de tre kategorierna:

  • De egna, personliga intressena.
  • Utifrån de lagar och regler, som gäller.
  • Utifrån ett perspektiv av vad, som är bra för mänskligheten eller den aktuella gruppen eller företaget i de fall det är aktuellt.

Att enbart agera utifrån personliga intressen ses som något en mindre moraliskt mogen person gör. Det kan ju till exempel innebära att man agerar på ett sätt, som är både olagligt, regelvidrigt och skadligt för den aktuella gruppen. Det finns ju gott om exempel från företagsvärlden, där personer i ledande ställning har skaffat sig själva ekonomisk vinning på olaglig väg eller på ett sätt som strider mot gällande regler. Om det dessutom leder till ekonomisk skada för företaget, som kanske redan har ekonomiska problem är ju skadan omfattande. Upptäckt leder ju både till ekonomisk skada för företaget ifråga och en förtroendekris.

Som exempel från den politiska världen, där man agerar utifrån sina egna, personliga intressen kan man se Donald Trump och Boris Johnson, där den förre är på väg att ställas inför riksrätt och den senare fick Högsta domstolen att enhälligt fördöma initiativet att stänga det engelska parlamentet under en viss tid.

Mera moraliskt moget är det då att agera i enlighet med de lagar och regler som gäller. Det betyder ju att man har respekt för gemensamma värderingar och respekt för andra människor i gruppen eller företaget. Det skulle jag personligen säga vara en miniminivå av moralisk mognad för en ledare. Att det inte räcker fullt ut, har ju att göra med att lagar och regler kan kringgås och då vara till skada för den aktuella gruppen eller företaget. Tyvärr så ryms det ju mycket, som är olämpligt inom gällande ramar.

För att kvalificera som en god företagsledare, menar jag att man behöver fungera utifrån den tredje nivån det vill säga agera med hänsyn till vad som är företagets bästa och detta då utifrån gällande regelverk. Det kan ju i vissa fall innebära att man som ledare avstår egna personliga fördelar. Det finns till och med stora ledare, som tackat nej till fördelar förknippade med den egna positionen, väl medvetna om, vad det skulle kosta i form av förtroende att inte göra det.

Ett gott exempel från näringslivet på någon, som använder egna medel för mänsklighetens bästa, kan man ju säga att Bill Gates är. Och det finns många fler.

Utanför företagssektorn kan man också hitta personer som agerat utifrån vad som är bra för mänskligheten till exempel Jesus, Mahatma Gandhi och Nelson Mandela I den här kategorin hittar man många aktivister. Churchill, i hans bästa stunder, kan ju också han hänföras till den här skaran. Osjälviskt agerande i mänsklighetens tjänst väcker oftast stor respekt. Dessutom är det min fasta övertygelse, att det finns ingenting som bidrar till ens personliga lycka i lika hög grad som att vara god mot andra. Min övertygelse är alltså, att moralisk mognad hos ledare är en viktig personlig egenskap.

Britt Orstadius, legitimerad psykolog.